Helikoptertransport
Vilkår og betingelser

Helikoptertransport – vilkår og betingelser

Transportvilkårene gjelder alltid hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Endring av transportvilkårene skal gjøres skriftlig.

En bestilling er gyldig når skriftlig bekreftet av selskapet Ved akseptering av oppdrag plikter Midtnorsk Helikopterservice AS å stille med avtalt helikoptermateriell. Betaling er kontant eller med kort før flyging om ikke annet er avtalt Skulle værforhold eller force majeure forhindre planlagt fremmøte, plikter selskapet å holde kunden underrettet når oppdraget kan iverksettes.

Skjer avbestilling av oppdrag av kunden mindre enn 24 timer før oppdraget skulle ha startet, kan Midtnorsk Helikopterservice AS kreve å få dekket hele oppdragets pris ink mva.  Ved kansellering mindre enn 7 dager før oppdrag, kan Midtnorsk Helikopterservice AS kreve 20% av oppdragets pris ink mva. Ved kansellering tidligere enn 7 dager før, kan Midtnorsk Helikopterservice AS kreve dekket påløpne utgifter i forbindelse med gjeldende oppdrag.

Fartøysjefen (Flygeren) er ansvarlig for at oppdraget gjennomføres på en sikker måte. Berørt personell fra oppdragsgiver eller dennes representant(er) skal rette seg etter de anvisninger som angis av helikopterpersonalet.

Midtnorsk Helikotperservice AS er uten ansvar for manglende fremmøte eller avbrudd som skyldes dårlig vær, offentlig rekvisisjon, ambulanseflygning, redningstjeneste o.l. Selskapet forplikter seg imidlertid til å gjennoppta oppdraget snarest mulig

Midtnorsk Helikopterservice  AS er ikke ansvarlig for følgekostander ved forsinkelser. Herunder forsinket oppmøte eller midlertidig stopp i flyging etter fartøysjefens beslutning uansett grunn.
Avtalt flyging utføres  vil  uansett bli utført av selskapets helikoptre med første prioritet og raskt som praktisk mulig.

Som passasjer/kunde med selskapets helikoptre gjøres De kjent med følgende bestemmelser:

Transporten er underlagt vanlige befordringsansvar.
Bestemmelser i Lov om luftfart nr.101 av 11.06.1993, hvor Midtnorsk Helikopterservice AS ansvar er begrenset til 100 000 SDR for personskade og 1 000 SDR for reisegods. Midtnorsk Helikopterservice AS ansvar for annet gods, inklusive underhengende last er begrenset til 17 SDR pr. kilo.
Hvis oppdragsgiver har gods som har en verdi som overstiger 17 SDR pr. kilo, kan Midtnorsk Helikopterservice AS være behjelpelig med tilleggsforsikring hvis dette er ønskelig. Ekstrakostnader belastes oppdragsgiver.  

1 SDR (spesielle trekkrettigheter) ca. NOK 11,-

Helikopter som brukes til flygning med underhengende last skal ikke medføre andre personer enn besetningen. Unntatt herfra er personer som anses nødvendig for at oppdraget kan gjennomføres, samt piloter og annet personell under utdanning/opplæring.

Oppdragsgiver er til enhver tid ansvarlig for tilrettelegging av last og hiv i henhold til retningslinjer gitt av Midtnorsk Helikopterservice AS personell.

Kostnader for transort av drivstoff og spesialutstyr ut over det helikopteret selv medbringer, belastes kunden. Kunden kan selv besørge transporten om kunden finner dette mer hensiktsmessig. Om Midtnorsk Helikopterservice AS besørger denne transporten belastes kunden med NOK 10,- pr km.

Flytid : Regnes fra motor har startet til motor har stoppet. All flytid rundes opp til nærmeste minutt.

Ventetid : (Beordret eller forårsaket av oppdragsgiver.) For hver utført effektiv flytime yter Midtnorsk Helikopterservice AS én (1) time gratis venting. Utover dette belastes kunde med NOK 2 000,- for hver time (eller prosentvis del derav) gjelder for helikoptertypen AS 350.

Diett : Etter statens reiseregulativ, og overnatting belastes oppdragsgiver. Kommunale/Statlige startavgifter belastes oppdragsgiver ved bruk av flyplass.

Oppstarter :Ved flyoppdrag som krever mer enn gjennomsnittlig to (2) oppstarter pr. flytime, belastes kunde for overskytende oppstarter med NOK 450,- pr. start for AS 350.

Helligdager : Ved flyging på lørdag/søndag og bevegelige/faste helligdager kommer et tillegg (fridagskjøp av mannskap) for AS 350 med NOK 4 500,- pr. dag.

Ved avgang fra norske lufthavner/flyplasser tilkommer en startavgift på NOK 350,- for AS 350 og R44

Spesielle regler gjelder ved transport av “farlig gods” inkludert brann- og eksplosjonsfarlige stoffer. Oppdragsgiver plikter å orientere Midtnorsk Helikopterservice AS i hvert tilfelle der slike transporter er aktuelle.

Kunden plikter å innhente tillatelse fra grunneier der helikopteret skal lande. Ved landing i utmark må kunde innhente nødvendig landingstillatelse fra berørt kommune i itillegg (Jfr. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag). Kopi av landingstillatelser  sendes Midtnorsk Helikopterservice AS på telefaks, eller oppgitt e-mailadresse, før oppdraget iverksettes.

Det er forbudt å ta bilder fra luften uten tillatelse fra myndighetene. Dette kalles fotolisens og kan innhentes fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Unntatt fra dette kravet, er passasjerer i luftfartøy i rute- charter- eller taxitrafikk. Tillatelse til et enkeltstående oppdrag begrenset i tid og omfang kan normalt innhentes fra NSM pr. telefon eller faks. Se forøvrig link til NSM for nærmere informasjon og søknadsskjema her .

Her er forskriften i lovdata.

25% m.v.a. tilkommer transport av last/gods, film/foto, befaring og reindriving, samt prosentvis andel av tilfygning ved oppdrag med både last og personbefordring. Ved passasjerbefordring er merverdiavgiften på 10%.

Eventuell reklamasjon skal skje omgående til Midtnorsk Helikopterservice AS personell på stedet, samt skriftlig innen 8 dager.

Har du spørsmål ? – ta kontakt

helikoptertransport-i-trondelag-merete-sende

Ring oss eller send epost hvis du lurer på noe i forbindelse med våre vilkår.  Vi kan gi deg råd om :

 

  • Hvordan ordne fototillatelse
  • Landingstillatelse
  • Forsikrings behov
  • Barn og mindreårige
  • Fototillatelse
  • Farlig gods
  • Værforbehold 
  • mm
5/5 1 tilbakemelding